Kakovost in certifikati - APT Gorizia

Kakovost in certifikati

Certifikati APT

Qualità
Okolje
Varnost in zdravje
Kakovost poslovanja

Družba APT S.p.A. se ponaša z integriranim sistemom vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in zagotavljanja varnosti, ki je certificiran s strani akreditiranega organa Ancis s.r.l.

Pot, ki smo jo začeli daljnega leta 2003 s pridobitvijo certifikata vodenja kakovosti, se je nadaljevala z nenehnim izboljševanjem praks in organizacijskih rešitev.

Naknadno smo pridobili certifikat ravnanja z okoljem (leta 2009), zatem pa še certifikata kakovosti poslovanja ter varnosti in zdravja pri delu (oba leta 2012).

Leta 2013

je bil z dodatkom teh štirih certifikatov sistem vodenja dodatno utrjen in je postal dinamično orodje, ki se bogati z nenehnimi zakonskimi posodobitvami in prilagaja organizacijskim spremembam podjetja.

Leta 2019

je bila izvedena zadnja dopolnitev s prehodom na UNI ISO 45001:2018 (novi standard na področju zdravja in varnosti pri delu).

Ustreznost sistema vodenja kakovosti preverjajo in potrjujejo inšpekcije istega certifikacijskega organa, nadzori (vsako leto) in popolne revizije (vsaka tri leta).


Ultima revisione triennale anno 2022

UNI EN ISO 9001:2015

KAKOVOST

Standard določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati sistem vodenja kakovosti za organizacijo, ki:

  • želi dokazati, da je sposobna rednega zagotavljanja izdelkov/storitev, ki lahko zadostijo potrebam stranke/uporabnika;
  • želi povečati zadovoljstvo strank z učinkovitim izvajanjem sistema, vključno s procesi za nenehno izboljševanje slednjega in zagotavljanje skladnosti z zahtevami stranke/uporabnika.

Družba APT je že leta 2003 pridobila certifikat vodenja kakovosti v skladu s standardom UNI EN ISO 9001:2000 za načrtovanje in zagotavljanje storitev prevoza potnikov v cestnem in pomorskem prometu (poletna ladijska linija Trst – Gradež).

Nenehno izboljševanje je bilo mogoče s stalnim posodabljanjem sistemske dokumentacije, ki omogoča njeno prilagajanje zakonskim novostim, organizacijskim spremembam in novim potrebam, ki se porajajo v odnosih s strankami in dobavitelji.

Z »revizijo vodenja« se določijo cilji in ukrepi, ki so potrebni za njihovo doseganje.

Morebitne napake se zabeležijo kot »neskladnosti« in se ne le odpravijo, temveč se poiščejo vzroki, ki so do njih privedli in v sistem se vnesejo popravki in izboljšave, ki bodo preprečili njihovo ponovitev.

Zadnji certifikat je bil družbi izdan 25.10.2022 in velja do 26. 01.2026

UNI EN ISO 14001:2015

OKOLJE

Ta standard je namenjen organizacijam oziroma ponudnikom storitev, ki si želijo biti certificirani predvsem za zaščito okolja, nadziranje svojih najpomembnejših vplivov na okolje, sistematično obvladovanje procesov, ki imajo najmočnejše učinke na okolje in izboljšanja svoje okoljske učinkovitosti.

Daje navodila tako za zmanjšanje in preprečevanje negativnih vplivov na okolje kot tudi za vpeljavo sistematične metode ugotavljanja sposobnosti upoštevanja predpisov, ki jih narekuje obvezna zakonodaja za zaščito okolja. S sistemskimi dejavnostmi se nadzirajo vsi pomembni okoljski vidiki, to so tisti, ki s svojim vplivom lahko povzročijo onesnaženje vode, zraka, tal in podtalja.

Posebno pomembno je upravljanje infrastrukture v smislu:

  • ohranja učinkovitosti in funkcionalnosti tekom časa z rednim in izrednim vzdrževanjem;
  • upoštevanja zakonov s področja varnosti in varstva okolja;
  • potrebnih dovoljenj in zahtev tekom časa;
  • spremljanja vplivov z rednimi instrumentalnimi analizami.

Z upoštevanjem veljavnih predpisov se je mogoče izogniti kaznim in olajšati izmenjavo strukturirane metode dela.

Nenazadnje je treba poudariti pomen preverjanja zahtev dobaviteljev z dvojnim ciljem, in sicer nadziranjem proizvodne verige svojega izdelka ali storitve in razširjanja kulture s poudarkom na okoljskih vidikih.

Zadnji certifikat je bil družbi izdan 25.10.2022 in velja do 26. 01.2026

UNI ISO 45001:2018

VARNOST IN ZDRAVJE

certifikat na področju zdravja in varnosti pri delu BS OHSAS 18001:2007.

Njegov namen je zagotoviti orodje za pripravo varnih delovnih prostorov, izvajanje praks za preprečevanje nesreč in poklicnih bolezni ter izboljšanje teh vidikov dejavnosti podjetja tekom časa.

Standard določa metodo, ki je bila že vpeljana v sisteme vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem po spremembi standardov leta 2015. Njegov pristop temelji na tveganju in ugotovitvi možnosti za izboljšanje, ki se porodijo ne le ob izrednih dogodkih, kot so neskladnosti, temveč jih je mogoče odkriti predvsem s spremljanjem procesov in trendov z njimi povezanih kazalnikov.

Poleg tega se od podjetja zahteva še natančnejše preverjanje izpolnjevanja zahtev njegovih dobaviteljev, zlasti pa zunanjih izvajalcev, ki morajo dokazati, da izpolnjujejo zahteve, ki jih določajo predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja svojih zaposlenih pri dejavnostih, ki so predmet pogodbe z našim podjetjem.

To preverjanje zagotavlja ne le večjo zaščito podjetja ter spremljanje ravni in skladnosti prejetega blaga in storitev, ponujenih strankam ali naročnikom prek ponudnikov storitev, temveč predvsem razširja »krepostno« vrlino upoštevanja veljavne zakonodaje in kulture s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu tudi na dobavno verigo.

Zadnji certifikat je bil družbi izdan 25.10.2022 in velja do 26. 01.2026

UNI EN 13816:2002

KAKOVOST POSLOVANJA

Ta standard določa zahteve za opredelitev, doseganje in izmero kakovosti storitve v javnem potniškem prometu (JPP) in zagotavlja smernice za izbiro ustreznih merilnih metod.

Pričakovanja in potrebe strank so v središču merjenja zadovoljstva strank in procesa nenehnega izboljševanja.

Kakovost se namreč meri ne le za nudeno storitev in dojemanje stranke glede nekaterih parametrov, temveč tudi za načrtovanje in kakovost, ki jo stranka pričakuje. Rezultati se nato primerjajo in analizirajo, da se ovrednoti doseganje ciljev in sprejmejo dosledni ukrepi za izboljšanje standardov in odpravo morebitnih težav.

Na državni ravni so bila podjetja, ki upravljajo javni prevoz potnikov v Furlaniji – Julijski krajini, prva v Italiji, ki so pridobila certifikat po tem standardu.

Zadnji certifikat je bil družbi izdan 25.10.2022 in velja do 26. 01.2026